יום ב ג' בניסן
12:58
פרשת תזריע/מצורע
א. “אשה כי תזריע וילדה זכר” יב, ב
יש לעמוד על דברי המדרש הללו: ראשית, מדוע לא היה די לבעל המדרש לומר “אני נותן לך בן”, לאיזה צורך המשיך וכתב “ואתה מולו לשמונה ימים”? ועוד יש להקשות, שמדברי המדרש הללו נראה שכל הסיבה ללידת בן זכר הוא כשכר על שמירת ימי הנדה, והלא גם לגוים יש בנים זכרים אף שאינם שומרים את ימי הנדה? ויש לבאר על פי הנאמר במדרש רבה (ויקרא רבא כז, ב) שעל כל מצווה שהאדם יעשה לקב”ה לטעון: “מי הקדימני ואשלם, מי עשה מעקה עד שנתתי לו גג, מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום”, וכן על זה הדרך בשאר מצוות עשה. והמשמעות של טענה זו היא, שגם בוודאי אין הקב”ה מקפח שכר של כל בריה על מעשיהם הטובים, אך אין זה שכר המגיע לאדם מן הדין כי אם בתורת חסד וצדקה, מאחר שהקב”ה הוא זה שנתן לאדם את האמצעים המאפשרים לו לקיים את המצווה, והאדם לא נתן משלו כלום, ממילא שכרו מתמעט. לאור זאת, גם בקיום מצוות המילה יש להשי”ת אותה טענה: “מי קיים מצוות מילה אם לא שנתתי לו בן זכר”?. ברם, רצה הקב”ה לזכות את ישראל וחפץ לשלם להם שכר מלא על מצווה יקרה זו, שלא יהיה בה מטענת “מי הקדימני ואשלם”. מה עשה? גזר שביאת הזכר לעולם תהא תלויה בשמירת הנדה ועי”ז תתבטל טענת “מי הקדמיני” מאליה. כי שמירה זו באה מכח שהאדם מתגבר ומכניע את יצרו, וכמובן שפעולה זו מתייחסת לאדם עצמו, כפי שאמרו חז”ל: “הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים”. נמצא אפוא שילד זה אינו נחשב כמתנת חינם שקיבל האדם אלא כתגמול לפועלו הטוב בשמירת הנדה, והרי הוא שלו ממש. ולפי זה יבואר היטב דברי המדרש “אם שמרת ימי נדה אני נותן לך בן”, כלומר שמה שיוולד לך בן זכר הוא כשכר על שמירת הנדה, ולכן כאשר “אתה מולו לשמונה ימים”, אתה זוכה לשכר מיוחד, שכר הניתן רק לאלו שמקיימים מצוות משלהם. ויש להדגיש, שכמובן שגם על המצוות שהקב”ה הקדים בהם את ישראל יש כבר שכר שבשמים, שבודאי העושה מעקה לגגו, ומזוזה לפתחו וכדו’ יזכה לשכר גדול בעולם הבא, אולם יש שכר מיוחד לאלו שמקדימים לקיים מצוה לפני שהקב”ה שילם שכרם, שמי שהקב”ה הקדימו מקבל שכרו בחסד, והמקדים את הקב”ה - נוטל שכרו בזכות, לא בחסד. (אדרת אליהו)
ב. "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" יב,ג
בספר "תניא" (סימן צה), לאחד מגדולי הראשונים ז"ל, הביא מנהג ישראל שהיו מברכים את הרך הנולד ביום הכנסו לברית "היה אח לשבעה ואב לשמונה", וכתב שם שמנהג זה יסודו בההרי קודש, כפי שמובא במדרש תהלים (פרק ד): "אמר רבי זעירא: שיחתן של ישראל תורה היא, שאין אומרים 'תהא אח לשבעה ואב לשמונה". ובהמשך מביא המדרש שם את ביאור הברכה, שרבי יהושע בן לוי פרש: אב לשמונה- זה אברהם, שהיה אב ליצחק, לישמעאל ובני קטורה שהיו ששה נפשות: זמרן, יקשן, מדן, מדין, ישבק ושוח. הרי אברהם אב לשמונה, ואח לשבעה זהו יצחק שהיו לו שבעה אחים אלו-ישמעאל ובני קטורה. ורבי שמואל במדרש שם מפרש את כוונת הברכה כך: אב לשמונה הוא ישי אבי דוד שנאמר עליו: "ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולו שמונה בנים" (שמואל א, יז, יב) ואח לשבעה זהו דוד שהיו לו שבעה אחים. והנה במדרש בפרשתנו נאמר: "אשה כי תזריע וילדה זכר", הדא הוא דכתיב "תן חלק לשבעה וגם לשמונה" (קהלת יא,ב) אמר הקב"ה: אם שמרת ימי נדה- אני נותן לך בן ואתה מלו לשמונה ימים" כלומר, בזכות שבני ישראל שומרים את שבעת ימי הנדה הם זוכים לחבוק בן זכר אותו הם ימלו ביום השמיני. על פי דברי המדרש הללו. נוכל להסביר את פירוש הברכה "תהא אח לשבעה ואב לשמונה" באופן שונה. דהיינו, שבזכות שמירת שבעת ימי הנידה תזכה להיות אח לשבעה, ובזכות המילה שנעשית ביום השמיני תהא אב לשמונה. וכאשר נתבונן בדבר נראה שבאמת הברכה הזאת מבוססת על עדני הצדק וההגיון, ששמירת הנדה היא מצוה שקיימו אותה הוריו של הרך הנימול, ולכן כאשר אנו מברכים את התינוק "תהא אח לשבעה" אנו למעשה מברכים בכך את ההורים, שיזכו לטעת עוד שבעה ארזים בישראל, אך מצות המילה נעשית בגופו של התינוק בעצמו, ומשום כך הברכה מתמקדת בשכר שיזכה אותו תינוק, שהוא בעצמו יזכה להיות אב לשמונה בנים. (מלאך הברית)
ג. ”והנה נרפא נֶגע הצרעת מן הצרוע" יד, ג
מפורסמת היא הקושיה, מדוע הוצרכה התורה- שכידוע כל מילה בה שקולה ומדודה עד תכלית- לכתוב את התיבות "מן הצרוע", היה צריך לכאורה להכתב "והנה נרפא נגע הצרעת" ואנו נדע בעצמנו שהנגע נרפא מן הצרוע ולא מאדם אחר.

ויש ליישב על פי דברי האלשיך ז"ל בפרשת תזריע, שהסגר המצורע בא כדי לתקן את חטאו- חטא לשון הרע, שדרך מספרי לשון הרע ללכת מעיר לעיר וממקום למקום ולמכור את מרכולתם, הלשון הרע והרכילות, ולכן ציותה התורה להסגיר את המצורע לבל ילך ממקום למקום ובכך יתכפר לו על חטאו. על פי זה נוכל לפרש את כוונת הכתוב "והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע", כאילו נכתב "נרפא נגע הצרעת מן העצור", צרוע- אותיות עצור, ובאה התורה ללמדנו שהסיבה שנרפא נגע הצרעת מאותו האדם היה מחמת היותו עצור, שבכך כיפר על שקודם לכן סובב ממקום למקום וסיפר לשון הרע על אחרים. (מפי השמועה)
ד. לשון הרע
בגמרא נאמר: מה תקנתו של מספר לשון הרע? יעסוק בתורה (ערכין טו, ב), שע"י לימוד התורה ניצול מחטא לשון הרע. ובעיקר קדושת הדיבור, כתב הרמב"ם, שהוא נחלק לחמישה סוגים שונים: מצוה, נזהר, נמאס, אהוב ומותר - כלומר, יש דיבור שמצוה לדבר אותו, הוא הדיבור של תורה ותפילה. יש דיבור שעל האדם להיות נזהר בו, והוא לשון הרע, רכילות שאר דיבורים אסורים. נמאס - הם דברים בטלים ודברי הבאי. אהוב - הדיבור העוסק בשבח מעלת המידות. מותר - הוא דיבורי משא ומתן ושאר צרכי הגוף. והנה ידוע הוא שעל האדם להשתדל להעלות את צרכי החול שלו למדרגת צרכי קודש, שכאשר כל משאו ומתנו בענייני העולם הזה יהיה למען המטרה שיוכל לאחר מכן לשבת ברוגע ולעסוק בתורה, אז אפילו המשא ומתן שלו למצוה ייחשב. על הדברים הללו ניתן להמליץ את דברי הכתוב "שומר מצוה לא ידע דבר רע" - כלומר מי ששמור את חלק המצוה שבדיבור, שעוסק בתורה - אותו אדם לא ידע מלשון הרע, ובכך נלמד שלימוד התורה מציל את האדם מחטא לשון הרע, כדברי הגמרא בערכין. מקרא נוסף נאמר בתורה: "למען תהיה תורת ה' בפיך", ודרשו חז"ל: "בפיך - מן המותר בפיך" (שבת כח, ב) כלומר, גם החלק בדיבור המותר דהיינו, העיסוק בצרכי משא ומתן, יהיה בדרגת תורת ה' שבפיך שנעלה את מדרגת הדיבור המותר לדרגת דיבור המצוה. (אדרת אליהו)
ה. "והנגע לא פשה כי טמא הוא"
"וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פשה טמא הוא" יג, נה. בספר "יטב לב" האריך לבאר בטוב טעם ודעת את עניין קבלת יסורים באהבה, ואלו דבריו: במסכת יבמות (סד, א) נאמר: "תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקב"ה ממידת רגזנות למידת הרחמנות". והכוונה, שהם מאמינים שהיסורים הבאים עליהם הם לטובה ואז ממילא נהפך הדבר לטוב, משא"כ הרשעים שהופכים מדת הרחמים למדת הדין. ופירוש הדבר הוא על פי  דברי האריז"ל, שביאר את הפסוק "אמרת אלוק צרופה" (משלי ל,ה), כלומר, ע"י צירופי האותיות הופכת אמרת אלוק ממידת דין למידת רחמים: כגון חולה, נעשה חולה בכך שמסתלק ממנו אור החכמה הרמוז באות יו"ד, ובכך משתנה צירוף האותיות יו"ד ונקרא מעתה דוי, וכן התיבה עשר (יו"ד) הופכת  לערש, ולכך נאמר "ה' יסעדנו על ערש דוי" (תהילים מא, ד), שכאשר האדם חולה, צירופי התיבות שלו הן "ערש דוי", וכשברחמי הבורא עליו תהפך מידת הדין לרחמים, ישוב הדוי להקרא יו"ד והערש – עשר, אלו דברי האריז"ל.

ועל פי דבריו פירש ב'יטב לב' את דברי הגמרא הנ"ל, שצדיקים הופכים מידת רגזנות למידת רחמנות, שע"י האמונה שחשים שכל הבא מידי הקב"ה לטובה הוא בא - הופכים הם את צירוף האותיות של הדין לצירוף אחר - צירוף של רחמים גמורים, ולכך באמת הכל נעשה להם לטובה ולכן מצאנו בחז"ל עובדות נפלאות על ניסים שהתרחשו לצדיקים ששגור היה על לשונם לומר "גם זו לטובה" כיוון שע"י אמונתם הטהורה שהקב"ה מכה אותם בשבט חסד, נהפכה מידת הדין לרחמים והתגלה שבאמת הכל היה לטובה. ובכך ביאר את דברי הפסוק: "והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע" שהכוונה היא שתיבת נגע נרפאה, וכעת היא נקראת ענג, וכיצד אם כן הופכת תיבת נגע להקרא ענג? - "מן הצרוע", מן הצרוע עצמו שקיבל את יסורי הנגעים באהבה, בזכותו נוצר לו מן הנגע הזה ענג וגם שמחה, ע"כ דברי ה'יטב לב'. לאור זאת נוכל לבאר גם את דברי הכתוב "החכם עיניו בראשו" (קהלת ב,יד), כלומר, אצל הצדיק, האות עי"ן היא בראש התיבה, ולכן אצלו הנגע נקרא בלשון ענג - שהאות עי"ן היא בראש התיבה, אך הרשע-אצלו האות עי"ן נכתבת לבסוף, הנגע נקרא כפשוטו - בעי"ן שבסוף התיבה ולא בראשה... לפי דרך זו נוכל להאיר אור חדש על הפסוק שבפרשתנו: "וראה הכהן... והנה לא הפך הנגע את עינו... טמא הוא", הכהן מתבונן בנגע והוא רואה ש"עינו" - האות עי"ן שבו, אינה הופכת את מקומה, היא נשארת בסוף התיבה ואיננה עוברת לראשה שתוכל התיבה להקרא בלשון ענג, לכן לא נותר לכהן אלא לטמאות את הנגע, שרק מתי שיזכה אותו אדם שישתנה אצלו הצירוף האותיות, והנגע שלו יוכל להקרא ענג - רק אז יכול הכהן לטהר אותו. (בן איש חי)
א. "אין קשה מעין הרע"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"