יום ד ז' בתמוז
17:43
פרשת קדושים
א. "קדושים תהיו... איש אמו ואביו תיראו" יט, ב-ג
במאמר הקודם ביארנו את שייכות הציווי "קדושים תהיו" לציווי "איש אמו ואביו תראו". באופן אחר ניתן לבאר זאת על פי דברי חכמינו ז"ל במדרש (ויקרא רבה כד,ו): "למה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים? ללמדך, כל מקום שאתה מוצא בו גדר ערוה אתה מוצא קדושה". כלומר, ע"י שאדם גודר את עצמו מן העריות זוכה הוא למעלת הקדושה. והנה, ה"גדר ערוה" עצמו אינו הבסיס ממנו מתחיל האדם בעבודת הבורא, כדי להגיע למעלה הנשגבה הזאת שנהיה גדורים מן העריות צריך תנאי ראשוני של התנהגות בצניעות, והצניעות היא היסוד והבסיס ממנו מתחיל לצמוח אותו "גדר ערוה" מקודש, וממנו יכול האדם להעפיל למעלות נשגבות עד שיזכה להקראות "קדוש". את מידת הצניעות יכולים אנו ללמוד מאברהם ושרה. לאחר שנים רבות של נישואין, פונה אברהם לשרה ואומר: "הנה נא  ידעתי כי אשה יפת מראה את" (בראשית יב,יא) - רק כעת נודע לאברהם ששרה היא אשה יפת מראה, אך בכל שנות נישואיו הוא לא הביט בה, שמחמת הצניעות ששררה במעונם - לא היה היופי החיצוני דבר שראוי להביט עליו. לאור זאת  נוכל לפרש את לשון התורה, "קדושים תהיו" - המטרה הנצבת בפני כל יהודי היא להגיע לדרגת הקדושה, אולם כדי להתחיל לצעוד בדרך הנכונה, ראשית כל עלינו להתנהג בצניעות כמו שהתנהגו הורינו הראשונים  – הם אברהם ושרה שלא נתנו עיניהם ביופי,"איש אמו ואביו תראו" - תראו ותביטו כיצד התנהגו אבותיכם ולכו בדרכם, ורק כך תגיעו למעלת הקדושה. (בן איש חי)
א. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ב. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"