יום ד ה' בתשרי
14:49
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"