יום ה כ"ח בסיון
15:03
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"