יום ד ה' בתשרי
15:14
פרשת תזריע
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"