יום ה י"ז בסיון
01:56
פרשת תזריע
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ג. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"