יום ו ט' בניסן
00:08
פרשת תזריע
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ג. "אין הנדיב מקנא"