יום א כ"ט בטבת
20:24
פרשת אחרי מות
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"