יום א כ"ט בתמוז
21:58
פרשת אחרי מות
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"