יום ב ג' בניסן
12:57
פרשת קדושים
א. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"