יום ב ב' בטבת
15:28
פרשת קדושים
א. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"
ב. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"