יום ה כ"ט בתשרי
04:46
פרשת קדושים
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ג. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"