יום ד ה' בתשרי
16:10
פרשת קדושים
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"