יום א כ"ט בטבת
19:47
פרשת בחקותי
א. "לא תבייש ולא תתבייש"
ב. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"