יום ה ז' באדר
14:24
פרשת בחקותי
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"