יום ד ד' בכסלו
18:27
מפרשים
א. "לפי שכלו יהולל האדם"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"