יום ב ט' בסיון
01:38
מפרשים
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"