יום ה כ"א באב
16:33
מפרשים
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"