יום ג כ"ה באדר
05:46
מפרשים
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"