יום ג ב' בשבט
21:33
מפרשים
א. "אין קשה מעין הרע"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"