יום ה ה' באלול
07:28
מפרשים
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"