יום א כ"ט בתמוז
21:55
מפרשים
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"