יום ה י' בכסלו
11:24
מפרשים
א. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ב. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"